Wie zijn wij?

 

Mijn naam is Carlo Schuengel. Mirjam Oosterman en ik hebben oorspronkelijk Generaties² bedacht. Het is ongelooflijk leuk om nu een enthousiast team van onderzoekers hiermee aan het werk te zien. Mijn eerste grote onderzoek in 1992 ging ook al over moeders en hun baby’s, en dat onderwerp heeft me sindsdien niet meer losgelaten. Ik vind dat we als opvoedkundigen onvoldoende weten wat er in ouders omgaat en wat hen beweegt. Hierdoor slaan we vaak de plank mis met goedbedoelde informatie, adviezen en hulp. Ouders zijn de belangrijkste personen in het leven van kinderen, zeker als ze nog heel jong zijn. Naast mijn taak als onderzoeksleider ben ik ook verantwoordelijk voor de opleiding van pedagogen aan de VU. Dat helpt om de inzichten die we krijgen van de deelnemers aan Generaties², meteen toe te passen in de opleiding van toekomstige professionals. Ook daarom ben ik zeer dankbaar voor de animo die er is om aan Generaties2 mee te doen.

   
 


Mijn naam is Mirjam Oosterman. Generaties2 is ontstaan vanuit de constatering dat we eigenlijk nog veel te weinig weten over misschien wel de belangrijkste rol die mensen kunnen vervullen, namelijk de rol van ouder. Ouders zijn cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen, maar wat bepaalt precies hoe ouders zich gedragen, hoe ze opvoeden, maar ook hoe de band is die ze ontwikkelen met hun kind. Met dit laatste, de band tussen ouders en kinderen ben ik bezig sinds 2002, toen ik onderzoek deed naar kinderen in pleegzorg. Sinds 2008 heeft dit onderwerp ook op persoonlijk vlak mijn interesse, toen ik voor het eerst zelf moeder werd. Het bijzondere van Generaties2 is dat we de band tussen ouders en kinderen in een heel vroeg stadium kunnen onderzoeken. Ik ben blij en dankbaar dat er zoveel mensen zijn die ons deelgenoot willen maken van hun ervaringen tijdens de zwangerschap en de eerste levensjaren van hun kind. Ik hoop dat dit enthousiasme voor het onderzoek zal blijven zodat we kennis zullen opdoen die relevant is en ook daadwerkelijk zal leiden tot betere ondersteuning van ouders in hun belangrijke rol.

   
Mijn naam is Marleen de Moor en ik werk sinds september 2013 als onderzoeker mee aan de Generaties2 studie. Ik vind het erg leuk om te zien hoe kinderen zich ontwikkelen, en hoe groot de verschillen tussen kinderen kunnen zijn. Sommige kinderen zijn bijvoorbeeld heel actief en beweeglijk, anderen wat rustiger en meer teruggetrokken. Hoe kunnen we deze verschillen verklaren? Komt dit door een verschil in opvoeding of gezinsomgeving, of speelt ook aanleg een rol in hoe kinderen zich ontwikkelen? Uit eerder onderzoek weten we dat zowel opvoeding als aanleg belangrijk zijn. Bij Generaties2 onderzoeken we nu bij welke kinderen met een bepaalde aanleg, welke opvoedingsaanpak het beste werkt. Van de deelnemende gezinnen weten we al veel over hoe moeders het ouderschap ervaren, hoe zij opvoeden, en hoe de kinderen zich ontwikkelen, maar nog weinig over de erfelijke aanleg binnen gezinnen. Daarom zijn we in 2015 gestart om ook speeksel te verzamelen bij de deelnemers. We hopen dat we ouders hierdoor nog gerichter kunnen ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen, en dat kinderen zich uiteindelijk zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.
   
Mijn naam is Marije Verhage en ik werk sinds augustus 2009 mee aan het project Generaties². Eerst heb ik gewerkt als promovendus en onderzoek gedaan naar het vertrouwen van aanstaande moeders in zichzelf als ouder. Het was erg interessant om een kijkje te mogen krijgen in de bijzondere levensfase die vrouwen doormaken van het begin van de zwangerschap naar ouder van een 1-jarig kind.
Sinds december 2013 richt mijn onderzoek zich niet meer alleen op de ontwikkeling van aanstaande moeders, maar ook breder op de band die ouders hebben met hun eigen ouders en welke rol dit speelt in de band die zij opbouwen met hun kind.
Wat ik het meest interessant vind aan Generaties2, is dat de resultaten van dit onderzoek heel veel mensen aangaan. De meeste mensen hebben namelijk ouders en worden op een bepaald moment in hun leven vader of moeder.
Ik hoop dat u met net zoveel plezier aan Generaties² meewerkt als ik!
   
Mijn naam is Margot Hankel. Sinds januari 2010 ben ik naast mijn werk als arts-assistent Klinische Genetica, betrokken als onderzoeker bij het project Generaties2. Regelmatig wordt door middel van echoscopisch onderzoek een afwijking bij het ongeboren kind geconstateerd. Dit is een grote schrik voor ouders. In een deelproject van het project Generaties2 gaan we onderzoeken hoe deze aanstaande ouders het best begeleid kunnen worden bij de voorbereiding op het ouderschap. Kennis die we in de dagelijkse praktijk kunnen toepassen.
   
  Ik ben Just Wernand. Naast mijn werk als psychiater bij de zorglijn stemmingsstoornissen van GGz Centraal ben ik sinds 1 maart 2010 als promovendus betrokken bij het Generaties² project. Veel van de mensen die zich voor hulp aanmelden bij de geestelijke gezondheidszorg hebben kinderen en het is daarom belangrijk om aandacht te besteden aan hun ouderschap.
Generaties² biedt mij de mogelijkheid om meer te weten te komen over verwachtingen en ervaringen van (aanstaande) moeders wanneer zij gedurende deze belangrijke fase van hun leven te maken krijgen met psychische klachten. Ik hoop en verwacht dat deze kennis zal bijdragen aan verbetering van de dagelijkse praktijk van hulpverlening aan ouders en hun kinderen.
   
  Mijn naam is Mirte Forrer. Sinds januari 2017 ben ik werkzaam bij Generaties² als scientist practitioner. Vanuit het Netwerk Effectief Jeugdstelsel Amsterdam (NEJA) ga ik in samenwerking tussen de Vrije Universiteit en Jeugdbescherming Regio Amsterdam een instrument ontwikkelen om de opvoeder-kind relatie in kaart te brengen, voor mij een zeer boeiend en uitdagend project. Dit project is opgezet vanuit de onderzoekslijn 'Risicovol ouderschap' van het NEJA. Binnen de jeugdzorg en jeugdbescherming is het van groot belang te weten hoe de opvoedrelatie eruitziet, zodat duidelijk wordt wat goed gaat, waar zorgen liggen en waar hulpverlening bij aan kan sluiten. Het voor handen hebben van een betrouwbaar en valide instrument dat gezinsmanagers, jeugdhulpverleners en andere professionals helpt om die opvoedrelatie in kaart te brengen, zal van grote toegevoegde waarde zijn in de dagelijkse praktijk rond risicovol ouderschap en veiligheid van kinderen.
   
 
Mijn naam is Mariëlle Bonnet en ik ben sinds maart 2010 verbonden aan Generaties². Mijn taak richt zich voornamelijk op het vertalen van de onderzoeksresultaten naar de praktijk van de hulpverlening, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen leren en profijt kunnen hebben van onze bevindingen. Werken op het snijvlak van wetenschap en praktijk is ook echt de plek waar mijn hart ligt. Zowel binnen wetenschappelijk onderzoek als hulpverlening houd ik me al tien jaar bezig met het thema ouderschap. Als orthopedagoog in de jeugdhulpverlening zie ik elke keer weer hoe ongelooflijk belangrijk een goede band tussen ouder en kind is om gezond en veilig op te kunnen groeien, maar helaas ook de nare gevolgen als dat niet het geval is. Binnen het onderzoek heb ik me meer theoretisch beziggehouden met dit onderwerp. Een belangrijke vraag daarbij was onder andere ‘Welke rol kunnen ouders spelen in stressvolle situaties voor het kind zoals pesten op school. Kunnen ouders hun gepeste kind helpen om uit de slachtofferrol te komen?’. Een boeiend onderwerp waar nog veel over te leren valt. Sinds vorig jaar augustus ligt het thema ‘ouderschap’ me nog meer na aan het hart, want toen ben ik zelf moeder geworden van een prachtige zoon.
   
Mijn naam is Marina Iliás en ik werk sinds oktober 2014 als promovendus bij Generaties². Inmiddels gaan de eerste Generaties² kinderen al naar school. Mijn onderzoek richt zich vooral op hoe ouders omgaan met deze nieuwe fase en hoe ze hun kind ondersteunen bij zijn/haar ontwikkeling. Dit kan namelijk op zo veel verschillende manieren! Daarnaast gaat op deze leeftijd ook de leerkracht een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van het kind. Daarom ben ik ook geïnteresseerd naar de communicatie tussen ouders en leerkrachten en hoe zij beiden naar het kind kijken.
   
   Mijn naam is Myrte Hamburg en ik werk sinds september 2013 als promovendus bij Generaties². Inmiddels worden de eerste kinderen binnen het project alweer vier jaar, en ik ben ontzettend benieuwd hoe ouders en kinderen omgaan met de transitie naar school en de grotere zelfstandigheid die bij deze leeftijdsfase hoort. Met name de ontwikkeling van zelfregulatie is op deze leeftijd erg belangrijk. Mijn onderzoek zal zich vooral richten op de genetische en opvoedingsfactoren die kinderen ondersteunen of juist belemmeren in het reguleren van hun emoties en gedrag. Tijdens mijn research master in sociale psychologie heb ik onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen zelfregulatie inzetten om hun doelen te bereiken, dus het is ontzettend leuk om nu te kunnen kijken hoe die zelfregulatie tot stand komt in jonge kinderen.
   
Mijn naam is Nienke van der Ploeg en ik werk sinds januari 2016 als promovendus bij het Generaties² project. Mijn onderzoek richt zich op een belangrijk domein in de ontwikkeling van het kind, namelijk de motorische ontwikkeling. Ik vind het interessant om te zien hoe kinderen zich tijdens de vroege kindertijd ontwikkelen door middel van bewegen en spelen. Bewegingsgedrag kan daarom ook heel belangrijk zijn voor andere ontwikkelingsgebieden, zoals de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Een centrale vraag binnen mijn onderzoek is welke aspecten van opvoedingsgedrag van ouders samenhangen met de ontwikkeling van motorische activiteit. Met dit onderzoek hopen we meer inzicht te krijgen in hoe ouders hun kinderen in hun motorische ontwikkeling kunnen ondersteunen.
   
Ik ben Annabeth Fidder en ben sinds april 2012 betrokken bij Generaties². Tijdens mijn studie Pedagogische Wetenschappen heb ik het project een aantal uur per week ondersteund als student-assistent en heb ik ook mijn Masterthese bij Generaties² geschreven. Ik heb onder andere bekeken hoe vrouwen, die een minder prettige jeugd hebben gehad, zich voorbereiden op het moederschap en hoe zij de transitie naar het ouderschap beleven. Nadat ik in augustus 2014 ben afgestudeerd, kreeg ik de kans om als onderzoeksassistent bij Generaties² aan de slag te gaan. Mijn werkzaamheden bij Generaties² zijn erg afwisselend. Ik heb veel administratieve taken, coördineer studenten die ons helpen bij het project, heb veel contact met onze deelnemers en ga ook regelmatig op huisbezoek. De afwisseling tussen het verwerken van data en het contact met de moeders en hun kinderen maakt het werken bij Generaties² dynamisch, en daarom ontzettend leuk.
 
   
 

Het Generaties2 team

 
Bovenste rij, vlnr: Imre Fabian, Mirjam Oosterman, Marleen de Moor, Nienke Borkent, Lena Zuskova
Onderste rij, vlnr: Lianne Bakkum, Myrte Hamburg, Marina Iliás, Annabeth Fidder, Carlo Schuengel, Marije Verhage
 

 

Studenten die hun scriptie schrijven bij dit onderzoek

Vlnr: Bleia van Bakelen, Emine Aktas, Mariska den Hartog, Myra Hekman, Marije van der Poel, Liselot van Weerdt
Niet op de foto: Lynn Nijhof, Gerlinde van Warners, Lidewij van Bönninghausen, Lindsay van Anrooij, Nieske Boer